Aichi

Kura

Morita Kinshachi Shuzo, Handa, Aichi

Morita Kinshachi Brewery is a long-established sake brewery located in Kamezaki-cho, Handa City, Aichi Prefecture, with ...
Kura

Aji no Yakata, Morita, Tokoname, Aichi

Morita Brewery is a sake brewing company headquartered in Tokoname City, Aichi Prefecture, and has a facility called Mor...
Kura

Kamisugi Shuzo, Anjo, Aichi

Kamisugi Brewery was founded in 1805 in Oshigamo, Hekikai-gun, Mikawa Province (present-day Oshigamo-cho, Toyota City). ...
Kura

Tsurumi Shuzo, Tsushima, Aichi

Tsurumi Shuzo is a sake brewery located in Tsushima City, Aichi Prefecture. The company's sake is brewed with water from...
Kura

Sake Museum, Nakano Sake Brewery, Handa, Aichi

Founded in 1844, Nakano Shuzo is a sake brewery in Handa City, Aichi Prefecture, that produces a brand called Kuni Zakar...
Kura

Sawada Shuzo, Tokoname, Aichi

Sawada Shuzo, located in Tokoname City, Aichi Prefecture, is a long-established sake brewery founded in 1848 and produce...
Kura

Kaminoi Shuzo, Nagoya, Aichi

Aichi Prefecture's Kami no I Sake Brewery, founded in 1856, is located in Midori-ku, Nagoya City, and produces a brand c...
Kura

Aoki Shuzo, Aisai, Aichi

Aoki Sake Brewery in Aichi Prefecture was founded in 1805 and produces a brand of sake called Komeso. The brewery focuse...
Kura

Horaisen Ginjo Koubou, Sekiya Brewery, Toyota, Aichi

Founded in 1864, Sekiya Jozo in Aichi Prefecture is a sake brewing company whose representative brands are "Houraisen" a...
Kura

Kunpeki Shuzo, Konan, Aichi

Founded in 1914, Aichi Prefecture's Kunpeki Sake Brewery is a sake brewing company whose representative brand is "Kunpek...